Skip to content

REGULAMIN CMENTARZY KOMUNALNYCH MIASTA ŚWIEBODZICE


I.        Cmentarze komunalne w Świebodzicach, stanowią mienie gminne.
        1.  Przebywanie na terenie cmentarzy jest dozwolone :

             a)     w okresie letnim od godziny 8 do godziny 20,

             b)     w okresie jesienno zimowym od godziny 8 do godziny 18,

             c)     w dniach 1 i 2 listopada od godziny 8 do godziny 22.

        2. Pochówek zwłok odbywa się:

             a)     w dni powszednie od godziny 9 do godziny 16,

             b)     w niedziele i święta od godziny 12 do godziny 14,

             c)     w sytuacjach szczególnych pochówek może się odbyć w godzinach innych niż określone w podpunktach a i b po uzyskaniu zgody burmistrza.

II.       Eksploatację cmentarzy komunalnych prowadzi administrator.

III.      Obowiązki administratora:

        1.  prowadzenie księgi osób pochowanych na cmentarzu w układzie rocznikowym,

        2.  prowadzenie księgi grobów,

        3.  prowadzenie alfabetycznego spisu osób pochowanych na cmentarzach w układzie rocznikowym,

        4.  przyjmowanie zwłok do pochówku na cmentarzach komunalnych po uprzednim przedstawieniu karty zgonu, zawierającej adnotację Urzędu Stanu Cywilnego o zarejestrowaniu zgonu,

        5.  wyznaczanie miejsca na groby i miejsca rezerwacji na przyszłe pochówki,

        6.  przygotowywanie i udostępnianie kaplicy dla ceremonii pogrzebowych,

        7.  utrzymanie ładu i porządku na głównych alejkach cmentarza oraz w pomieszczeniach i obiektach pogrzebowych,

        8.  wydawanie zezwoleń na postawienie nagrobka,

        9.   zapewnianie prawidłowego funkcjonowania wszystkich urządzeń znajdujących się na cmentarzach,

       10. pobieranie opłat za korzystanie z cmentarza i usługi cmentarne,

       11. kontrolowanie pojazdów wwożących i wywożących ładunki na terenie cmentarza.

IV. 
        Obowiązki korzystających z cmentarzy komunalnych:

         1.  dokonywanie opłat obowiązujących na cmentarzach komunalnych (potwierdzone
odpowiednim dokumentem wystawionych przez administratora),

         2.  utrzymanie ładu i porządku wokół grobu oraz na zarezerwowanych miejscach.

         3.  wszelkie prace na terenie cmentarza wykonywane przez zakłady pogrzebowe, kamieniarskie itp. wymagają uzgodnienia z administratorem cmentarza,

         4. firmy obsługujące uroczystości pogrzebowe zobowiązane są do:

               a)       dbałości o urządzenia cmentarne, z których korzystają,

               b)       nieniszczenia grobów i nagrobków już istniejących,

               c)       nieniszczenia zieleni.

        5.  firmy przygotowujące groby, nagrobki i grobowce:

               a)      ponoszą całkowitą odpowiedzialność za szkody powstałe na skutek ich działań i zobowiązane są do porycia kosztów ich napraw,

               b)      zobowiązane są do usunięcia z cmentarza ziemi wydobytej z miejsca pod grób oraz innych materiałów powstałych przy przebudowie pomników i grobowców.

        6.  Składowanie nieczystości odbywać się może wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych.

        7.  Umieszczanie ławek oraz obsadzanie grobów krzewami dopuszczalne jest wyłącznie w granicach wykupionego miejsca pochówku.

        8.  Umieszczanie reklam, ogłoszeń itp. dozwolone jest wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych i po uzyskaniu zgody administratora cmentarza.

        9.  Wjazd na cmentarz jest dopuszczalny po uzyskaniu zgody administratora cmentarza.

      10. Ekshumacja zwłok i szczątków może być dokonana po uprzednim uzyskaniu zgody Inspektora sanitarnego i przedłożeniu umotywowanego wniosku do administratora.

      11. Po upływie 20 lat należy wnieść opłatę za grób. W przeciwnym razie miejsce to może być użyte do ponownego pochówku.

V.      Na terenie cmentarza zakazuje się:

        1.  zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca,

        2.  zrywania kwiatów i niszczenia zielem,

        3.  niszczenia urządzeń cmentarnych i nagrobków,

        4.  wprowadzania zwierząt,

        5.  przebywania w stanie nietrzeźwym, spożywania alkoholu oraz palenia tytoniu,

        6. 
przebywania dzieci w wieku do lat 12 bez opieki dorosłych.

VI.         Wykonanie czynności pogrzebowych na terenie cmentarza przez firmy świadczące usługi
pogrzebowe wymaga powiadomienia administratora minimum 1 dzień przed planowanym
pochówkiem w celu dokonania niezbędnych uzgodnień i załatwienia formalności.

VII.         Dane o administratorze cmentarza (nazwa, adres firmy, telefon, godziny urzędowania,
pełnione dyżury) oraz Regulamin Cmentarzy Komunalnych winny być umieszczane w widocznym
miejscu na terenie każdego cmentarza

VIII.          Wszelkie skargi, wnioski i opinie dotyczące cmentarzy przyjmuje administrator. Skargi
dotyczące administratora należy kierować do Burmistrza Miasta Świebodzice.

IX.         Zakres i wysokość opłat ze korzystania z cmentarza i urządzeń cmentarzach ustala
właściwy organ gminy.


pobierz uchwałę nr XXXI/171/08